PENGIKTIRAFAN MS ISO 9001 - 2008
Yayasan Selangor bertanggungjawab memberi perkhidmatan pendidikan sepanjang hayat yang mampu untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia, cemerlang dan berketerampilan dengan sokongan pengurusan yang berkualiti efisen selaras dengan wawasan negeri.

OBJEKTIF UTAMA ISO 9001:2008

  • Memberi penjelasan yang lebih jelas dan senang untuk digunapakai dan memberi penambahbaikan adn interprestasi dan penjelasan yang dipinta oleh pengguna melalui proses interprestasi ISO/TC 176.
  • Mempertingkatkan keserasian/keseragaman dengan ISO 14001:2004.

STRATEGI UTAMA

  • ISO 9001:2000 Model pendekatan Proses tetap dipakai guna
  • Standard akan tetap menjadi generic dan diaplikasikan oleh semua jenis dan saiz organisasi dalam mana-mana sektor.
  • Keserasian/Keseragaman dengan ISO 14001:2004 akan dipelihara dan akan dipertingkatkan jika perlu.
  • Perubahan dan pindaan yang dibuat akan menghalang dalam memberikan impak dan kesan kepada pengguna.

SKOP AM

Standard antarabangsa ini menetapkan keperluan bagi satu sistem pengurusan kualiti yang organisasi.

  • Perlu menunjukkan keupayaannya menyediakan secara tekal produk yang memenuhi keperluan pelanggan, serta keperluan berkanun dan peraturan yang diguna pakai.
  • Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemakaian sistem yang berkesan, termasuk proses penambahbaikkan yang berterusan untuk sistem itu dan jaminan keakuran dengan keperluan pelanggan, serta keperluan berkanun dan peraturan diguna pakai.
 

Salinan Hak Cipta@Yayasan Selangor 2012. Semua Hak Cipta Terpelihara